ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Fenntartó és szakmai felügyelet

A Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartója Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3. ügyfélfogadás: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. “Fehér Ház” tel.: +36 26 300 407 e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu, postai levél: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. vagy 2000 Szentendre, Városház tér 3.).

A szakmai felügyeletet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. tel.:+36-1-7951200, e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu) látja el.

Közérdekű adatigénylés

A közérdekű adatokkal és a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatban a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói Titkárságához lehet fordulni. (személyesen: 2000 Szentendre Duna korzó 25. “Fehér Ház”. I. emelet, postai levélben: 2000 Szentendre, Fő tér 2-5., e-mail: titkarsag@muzeumicentrum.hu)

Közérdekű adatok megismeréséhez igénybejelentő lap

Közérdekű adatok és közzétételi szabályzat

Tájékoztató a közadatok újrahasznosításával kapcsolatos eljárásról

Közadatkereső

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egységes közadatkereső rendszert működtet. A közadatkereső az alábbi linken érhető el: https://www.kozadat.hu/kereso/

INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK, SZABÁLYZATOK

Alapító okirat (hatályos)

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti ábra (hatályos)

Működési engedélyek

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Ferenczy Múzeumi Centrum
székhely / postacím: 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.
Adószám: 15440196-2-13
Képviseletében eljár: Prosek Zoltán, múzeumigazgató
Email: info@muzeumicentrum.hu

Adatvédelmi tisztviselők:
dr. Lauter Éva: eva.lauter@muzeumicentrum.hu
Sántha Zoltán: santha.zoltan@muzeumicentrum.hu
A Ferenczy Múzeumi Centrum, (továbbiakban: Múzeum) mint adatkezelő a www.muzeumicentrum.hu weboldal felhasználóinak valamint a múzeumi Hírlevélre feliratkozók személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.
A Múzeum mindenkor a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság), elszámoltathatóság elveinek betartásával jár el.
A Múzeum adatkezelései tevékenységei önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR;
  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

B. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Weboldal
A Múzeum weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a rendszerünk rögzít bizonyos adatokat, melyeket kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használunk fel. Ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak.

Hírlevél küldése
A Múzeum hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. A Múzeum hírleveleinek megküldése a ‘Mailchimp’ nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az ‘EU-U.S. Privacy Shield Framework’ adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található ‘unsubscribe’ linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (info@muzeumicentrum.hu) közölt kérésére a Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattovábbítás
A személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk.

Cookie-k használata
A Múzeum a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészőprogramról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merev-lemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát.

Naplózás
A  weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

Adatfeldolgozók
A Múzeum adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatbiztonság
A Múzeum az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelezi. A Múzeum a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.
A Múzeum a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A Múzeum fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során. A Múzeum csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, a Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.
Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.
Ha az érintett megítélése szerint a Múzeum jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A Múzeum a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Múzeum a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Szentendrei Járásbírósághoz, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A Múzeum az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@muzeumicentrum.hu e-mail címen fogadja.
Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében. A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

C. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a Múzeum honlapján folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról azonnal tájékoztatást teszünk közzé.

2. A hírlevél feliratkozás során felhívjuk felhasználók figyelmét az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és módjára, valamint biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

3. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
A Múzeum a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja.

4. Hozzáférési jog: Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok.

5. Helyesbítési jog: Az érintett bármikor kérheti, hogy a Múzeum indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki.

6. Törlési jog: Az érintett bármikor kérheti, hogy a Múzeum az általa kezelt személyes adatainak törölje.
A Múzeum köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7. Korlátozási jog: Az érintett bármikor kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Múzeum korlátozza.

8. Tiltakozási jog: Az érintett a Múzeumnál (elérhetőségein) bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Múzeum a felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja.

9. Tájékoztatáshoz való jog: Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Múzeum indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közli következőket:
a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

10. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett bármikor kérheti adatai hordozását, amely jog gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait a Múzeum adja ki részére.

D. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az Érintett az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett az Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg az Adatkezelőt. (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. email: info@muzeumicentrum.hu)

Jelen tájékoztató hatályos: 2020. november 1. napjától. A tájékoztató minden módosítását a www.muzeumicentrum.hu weboldalon közzétesszük.

NYILVÁNOS ADATOK

Éves statisztikai adatok

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Ellenőrzések

FMC külső ellenőrzések nyilvántartása (2015–2023)

FMC külső ellenőrzések nyilvántartása (2015–2021)

Kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet: nincs

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok: nincs

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: nincs

KÖLTSÉGVETÉSEK

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

BESZÁMOLÓK

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI

2022

2021

2020

2019

2018

SZERZŐDÉSEK

2012.03.07.–2022.01.31.

2012.03.07.–2021.04.21.

KÖZBESZERZÉSEK

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési tervek

2022

2021

2020

2019

2018 (2 sz. módosítás)

2018 (1 sz. módosítás)

2018

2017

Közbeszerzési dokumentumok

A Ferenczy Múzeumi Centrum közbeszerzési eljárásairól a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdése szerinti közzétételre kerülő adatok – köztük 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerinti közbeszerzési információk – a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a közbeszerzésekért felelős miniszter (Miniszterelnökség) által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) érhetőek el.
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

PÁLYÁZATOK

NKA_449106_00519 | Rényi Katalin kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_206107_13346 | Art Capital | szakmai beszámoló

NKA_204188_00549 | Studia | szakmai beszámoló

NKA_204111_04096 | FMC gyűjtemény restaurálás | szakmai beszámoló

NKA_105109_00488 | Balogh István Vilmos kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_105106_07712 | Publikus magánügyek | szakmai beszámoló

NKA_203112_09322 | Vajda Júlia katalógus | szakmai beszámoló

NKA_204111_03994 | Ezüstkor restaurálás | szakmai beszámoló

NKA_204107_00282 | Múzeumok Éjszakája 2017 | szakmai beszámoló

NKA_107108_01995 | Mozgó Világ | szakmai beszámoló

NKA_105109_00436 | Imre Mariann kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_105109_00435 | Csontó Lajos kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_105109_00434 | Csató Máté kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_105109_00432 | efZámbó István kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_105109_00431 | Regős István kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_105106_07274 | Lét-szekvenciák | szakmai beszámoló

NKA_105106_07085 | Bereznai Péter kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_105106_07082 | Vinkler Zsuzsi kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_104109_00178 | Csíkszentmihályi Réka kiállítása | szakmai beszámoló

NKA_204105_03512 | Szakmai anyagok és eszközök beszerzése a Ferenczy Múzeumi Centrum Képzőművészeti osztály gyűjteményi revíziós és restaurálási munkájához

NKA_204108_01656 | I. Országos Közösségi Régészeti Konferencia | szakmai beszámoló

NKA_103109_00170 | Bácsi Róbert László | szakmai beszámoló

NKA_104106_02804 | Üveg hat főre | szakmai beszámoló

NKA_104106_02804 | Üveg hat főre | szakmai beszámoló

NKA_104109_00217 | Richter Sára | szakmai beszámoló

NKA_105106_07830 | Approprial | szakmai beszámoló

NKA_105106_08003 | Melkovics Tamás | szakmai beszámoló

NKA_105109_00536 | Maurer Dóra | szakmai beszámoló

NKA_105116_02044 | Művésztelep | szakmai beszámoló

NKA_201108_02426 | Múzeumpedagógiai foglalkozás | szakmai beszámoló

NKA_201108_02623 | Keresztrím | szakmai beszámoló

NKA_204105_03512 | Szakmai anyagok | szakmai beszámoló

NKA_204106_02367 | Teremtés | szakmai beszámoló

NKA_204106_02368 | Virtuális kiállítások | szakmai beszámoló

NKA_204108_01656 | Közösségi régészeti konferencia | szakmai beszámoló

NKA_204188_00646 | Studia 39 | szakmai beszámoló

NKA_205132_05286 | Megannyi Mészöly | szakmai beszámoló

NKA_206107_13850 | Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje | szakmai beszámoló

NKA_207134_00390 | Római tábor lelőhely | szakmai beszámoló

NKA_209106_00020 | PhotoLab | szakmai beszámoló

NKA_209110_00008 | Erdélyi Gábor | szakmai beszámoló

NKA_209111_00017 | Állományvédelem | szakmai beszámoló